Regulamin portalu internetowego


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez firmę: ABC PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-825), ul. Owsiana 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000329405, REGON 141847780, NIP 9522069024, kapitał zakładowy 50 000 zł zwaną dalej „Organizatorem”. Regulamin określa również tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą ogłaszane w Serwisie.
 3. 3. Dla potrzeb niniejszego regulaminu przyjęto następujące definicje:
  1. Serwis – strony internetowe Organizatora, zawierające szczegółowe informacje na temat Szkoleń organizowanych przez Organizatora, pod adresem: https://szkolenia.abcpro.pl.
  2. Formularz Rejestracyjny – formularz zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu, udostępniony w Serwisie oraz siedzibie Organizatora.
  3. Płatnik – osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu itp. 22 Kodeksu cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zgłaszająca Uczestnika/Uczestników do udziału w szkoleniu. Płatnik może być jednocześnie Uczestnikiem.
  4. Uczestnik – wskazana przez Płatnika, osoba fizyczna uczestnicząca w szkoleniu.
  5. Szkolenie – jedno- lub kilku-dniowe lub –godzinne spotkanie, mające w nazwie słowo „szkolenie”, „warsztat”.

§ 2. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. 2.1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest wypełnienie przez Płatnika Formularza Rejestracyjnego. W serwisie dostępne są dwa formularze rejestracji. Formularz rejestracji oraz rejestracji grupowej-w przypadku zgłoszenia więcej niż jednego uczestnika
 2. 2.2. W Formularzu Rejestracyjnym należy podać:
  1. dane Uczestnika/Uczestników:
   1. imię i nazwisko,
   2. numer telefonu komórkowego,
   3. adres email.
  2. dane rozliczeniowe Płatnika:
   1. dane potrzebne do wystawienia rachunku/faktury VAT (nazwa Zamawiającego, adres siedziby, NIP)
  3. osobę do kontaktu (imię i nazwisko, email, telefon).
 3. 2.3. Płatnik ma obowiązek podania w Formularzu Rejestracyjnym danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym.
 4. 2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Płatnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych, w tym danych Uczestnika/Uczestników. Przesłanie komunikacji z wykorzystaniem danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym przez Płatnika uważa się za skutecznie dokonane wobec Płatnika i Uczestnika/Uczestników.

§ 3. WPISANIE NA LISTĘ UCZESTNIKÓW

 1. 3.1. Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego uczestnik zostaje wpisany na listę uczestników szkolenia.
 2. 3.2. Na podany w formularzu adres e-mail Płatnik otrzymuje od razu wiadomość potwierdzającą zapis Płatnika oraz Uczestników na listę Szkoleniową.
 3. 3.3. Potwierdzenie wpisania na listę Szkolenia, gwarantuje rezerwację miejsca dla Uczestnika/Uczestników w Szkoleniu.
 4. 3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dane Szkolenie przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu zadecyduje kolejność dokonania wpłaty za Szkolenie. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.

§ 4. PŁATNOŚĆ

 1. 4.1. Opłatę za szkolenie Płatnik uiszcza na podstawie faktury VAT wystawionej po odbyciu szkolenia.
 2. 4.2. Płatnik upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu Płatnika i zobowiązuje się do przekazania płatności za szkolenie w formie przelewu na konto Organizatora w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
 3. 4.3. W przypadku szkoleń ONLINE obowiązującym sposobem płatności jest przedpłata.

§ 5. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

 1. 5.1. Rezygnacja z udziału w szkoleniu musi każdorazowo nastąpić w formie pisemnej.
 2. 5.2. W przypadku niepoinformowania Organizatora o nieobecności Uczestników, Organizator obciąży Płatnika kosztami w wysokości 100% wartości za każdego nieobecnego Uczestnika.
 3. 5.3. W przypadku poinformowania Organizatora o nieobecności Uczestników na 2 dni przed szkoleniem, Organizator obciąży Płatnika kosztami w wysokości 60% wartości za każdego nieobecnego Uczestnika.
 4. 5.4. W szczególnych przypadkach (wynikających z sytuacji losowych), gdy Uczestnik nie zgłosi rezygnacji i nie weźmie udziału w Szkoleniu, Organizator może zgodzić się na wykorzystanie uiszczonej opłaty szkoleniowej na inne Szkolenie.

§ 6. WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLENIA

 1. 6.1. Szkolenia realizowane są na warunkach umieszczonych w Serwisie.
 2. 6.2. Informacje dotyczące tematyki poszczególnych Szkoleń są zamieszczone w opisie danego Szkolenia.
 3. 6.3. Organizacja godzinowa Szkolenia zawarta jest w opisie danego Szkolenia
 4. 6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych, ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykonanych usług szkoleniowych.
 5. 6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą:
  1. miejsca Szkolenia,
  2. terminu i godziny rozpoczęcia Szkolenia,
  3. prowadzących Szkolenie.
 6. 6.6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia, jeżeli: nie zostanie zgłoszona minimalna wymagana liczba Uczestników, z innych przyczyn organizacyjnych.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. 7.1. Reklamacje można zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej, na adres: [email protected], najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia Szkolenia.
 2. 7.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko Płatnika lub Uczestnika Szkolenia,
  2. adres,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji oczekiwania Płatnika lub Uczestnika Szkolenia wobec Organizatora.
 3. 7.3. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu 21 dni roboczych.
 4. 7.4. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. 7.5. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w pkt. 7.2. Organizator wyznaczy Płatnikowi/Uczestnikowi 7 dniowy termin na złożenie poprawnego zgłoszenie reklamacyjnego.

§ 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. 8.1. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:
 2. 8.2. wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 3. 8.3. rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 4. 8.4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 9.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówienia jest Sprzedawca. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz.922), ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016.1030 ze zm.) oraz polityką prywatności publikowaną na stronie https://szkolenia.abcpro.pl.
 2. 9.2. Regulamin obowiązuje od 20 maja 2019 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tego dnia.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies ważna od 25 maja 2018 r.


Właścicilem i administratorem portalu szkolenia.abcpro.pl jest firma ABC PRO SP. Z O.O. Dane użytkowników traktujemy ze szczególną starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest ABCPRO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (03-825), ul. Owsiana 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem 0000329405, kapitał zakładowy 50 000 zł, numer NIP 952-20-69-024, numer REGON: 141847780.

ABCPRO przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz stosuje niezbędne zabezpieczenia, tak aby spełnić wymogi Rozporządzenia RODO* oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

ABCPRO zbiera dane osobowe na potrzeby:

 • rejestracji zakupionych produktów i usług
 • udostępniania wersji testowych oferowanych produktów
 • wysyłki newslettera

Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom chyba, że wymagają tego przepisy prawa.

Poprawność gromadzonych danych

ABCPRO informuje osoby, których dane dotyczą, o prawie:

 • żądania od administratora danych osobowych ich edycji jeżeli są nieprawidłowe,
 • usunięcia ("Prawo do bycia zapomnianym"),
 • odmowie przetwarzania danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w przypadku gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 • wglądu do tych danych (w tym ich uzupełnienia, aktualizowania oraz żądania usunięcia)

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, z wyjątkiem osób upoważnionych do administrowania serwerami ABCPRO. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w badaniu aktywności serwisu.


Mechanizm Cookies


Gromadzenie danych

ABCPRO jest zobowiązana do ochrony prywatności tego serwisu. Serwis internetowy wykorzystuje mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Pliki Cookies stosowane w powyższych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki Cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką a serwerem (pliki Cookies usuwane są po zamknięciu przeglądarki).

Co to jest Cookies ?

Cookies to niewielkie porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę internetową. Dzięki cookies strony internetowe pamiętają preferencje użytkownika.

Zarządzanie plikami Cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić uwagę iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla rejestracji, utrzymania sesji użytkownika, utrudni korzystanie z witryny serwisu, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z serwisu.

Statystyki Google Analytics

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z witryny serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

Zmiany

W przypadku zmiany niniejszej polityki prywatności, wprowadzone zostaną stosowne modyfikacji do powyższych wpisów.

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE